Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) projektā « Music, Body and Heritage »

erasmuslogo

Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) 3 gadu projektā 2017-2018 « Music, Body and Heritage » 2018-2019 «Music, Body and Contemporary Art »2019-2020 « Music, Body and Theatre »

Projekta dalībvalstis: Latvija (PRIEKULES VIDUSSKOLA), Francija (Collège Ponsard, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VIENNE Vienne ), Spānija (COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA SEVILLA ESPANA) , Itālija (ISTITUTO G.MAZZINI- MAGIONE, ITALIA) un Čehija(Základní umělecká škola, Vsetín)

Projekta mērķi:

·         veidot izpratni par mūziku, mākslu, deju, teātri, kustību Eiropas kontekstā,

·         attīstīt prasmes sadarboties ar citu Eiropas valstu skolēniem,

·         iepazīties ar dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu.

No 5.-11.novembrim Francijā Viennē notika pirmais projekta plānošanas seminārs, kurā piedalījās 3 pārstāvji no katras projektā iesaistītās valsts. Priekules vidusskolu pārstāvēja: Irina Tiesnese, Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde. Pēc semināra 6.-10.klašu skolēni tika informēti par iespēju piedalīties projektā.

Skolā notiek projekta logo izveide, dalībnieku atlase.

Skolēni ir piedalījušies flashmob pasākumā, kurš tika nofilmēts un ievietots Twinspace vietnē.

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+

logo

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

līguma Nr. 2017-1-LV01-KA101-035306

Projekta ilgums: 26.06.2017.-25.09.2018 (15 mēneši )


Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienība.

 
Projekta mērķi:

  1. paaugstināt skolotāju angļu valodas, IT, saziņas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā un sadarboties ar citu Eiropas valstu skolotājiem.
  2. Iepazīties ar Spānijas skolu izglītības sistēmu, CLIL apmācību, darba metodēm un paplašināt skolotājiem starpkultūru izpratni.

Dalība projektā tiek deklarēta, kā mācīšanās process visam skolas kolektīvam. Skolotājam regulāri tiek dota iespēja augt un pilnveidoties gan personīgi, gan profesionāli, apmeklējot lekcijas, seminārus, kursus. Taču veicot skolotāju aptaujas, tika secināts, ka skolotājiem trūkst motivācijas, izpratnes par Eiropas projektu nozīmīgumu un apmierinājumu ar ikdienas darbu, ka labākais risinājums izaugsmei kopumā tika rasts- dalība ERASMUS+KA1 projektā, kurā tiks apgūts: angļu valodas mācīšana un mācīšanās, pamatkompetences, pedagoģija un didaktika, radošums un kultūra, jaunās tehnoloģijas - digitālās kompetences.

 

Projektā piedalās Priekules vidusskolas skolotājas Zaiga Strelēviča,Airita Ešenvalde un Agita Zuļģe, kuras papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku  Erasmus+ organizētajos kursos.

Sasniedzamais rezultāts: Priekules vidusskolas skolotājas papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku sekojošos aspektos:

  1. Apmeklējot skolas, iepazīsies ar labās prakses un mācību darba organizācijas piemēriem.
  2. Uzlabos savas prasmes un kompetences angļu valodā Eiropas kontekstā.
  3. Attīstīs kognitīvās un kritiskās domāšanas stratēģijas, sadarbības prasmes, plānošanas un vērtēšanas sistēmu.
  4. Apgūs jaunas un inovatīvas mācīšanās pieejas, kas ļaus noturēt skolēnu interesi līdz izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai
  5. Apgūs metodes, kas palīdzēs sasaistīt skolēnu specifiskās zināšanas angļu valodā ar vispārīgām prasmēm mācīties darbībā un sasniegt personīgi nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT un kā atdzīvināt ikdienas nodarbības un padarīt tās motivējošākas.

Erasmus +

erasmuslogo

Skolotājas Airita Ešenvalde un Zaiga Strelēviča, kuras piedalās Erasmus + projektā, ir atgriezušās no mācību braucieniem uz Skotiju un Maltu. Abas ir guvušas milzīgu pieredzi un ir jau paguvušas ieviest savā darbā jaunapgūtās metodes.

Skolotājas ir ļoti gandarītas par šo vienreizējo iespēju papildināt bioloģijas un angļu valodas pasniegšanas metodiku ar jaunām skolēnu izglītības ilgtspējai nepieciešamu prasmju apguvei atbilstošām metodēm Erasmus + ietvaros piedāvātajos kursos, lai pilnveidotu izglītības kvalitāti, papildinot to ar izglītības ilgtspējas elementu.

Airita Ešenvalde apguva inovatīvas pieejas, kas rosinās skolēnos interesi līdz mērķu sasniegšanai.

Zaiga Strelēviča apguva metodes, kas palīdzēs sasaistīt skolēnu zināšanas ar prasmēm mācīties darbībā un sasniegt nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT.

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

 

erasmuslogo

 

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

līguma Nr. 2015-1-LV01-KA101-013146

Projekta ilgums: 12 mēneši


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 
Projekta mērķis: Papildināt divu Priekules vidusskolas skolotāju pasniegto mācību priekšmetu (bioloģija un angļu valoda) metodiku  ar jaunām skolēnu izglītības ilgtspējai nepieciešamu prasmju apguvei atbilstošām metodēm Erasmus+ ietvaros piedāvātajos kursos, lai  pilnveidotu Priekules vidusskolā apgūtās vispārējās patizglītības un vidējās izglītības kvalitāti, papildinot to ar izglītības ilgtspējas elementu.

Projektā piedalās Priekules vidusskolas skolotājas Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde, kuras papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku  Erasmus+ organizētajos kursos.

Angļu valodas skolotāja Maltas skolotāju izglītības organizācijas „ETI” piedāvātajā kursā „Methodology Revisited, Revitalised and Re-Energised” apgūs metodes, kas  palīdzēs sasaistīt skolēnu specifiskās zināšanas angļu valodā ar vispārīgām prasmēm mācīties darbībā un sasniegt personīgi nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT.

Bioloģijas skolotāja Lielbritānijas vides izglītības organizācijas „Field Studies Council” (FSC) piedāvātajā kursā „The Outdoor Learning Series” apgūs jaunas un inovatīvas mācīšanās pieejas, kas ļaus noturēt skolēnu interesi līdz izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai.

Sasniedzamais rezultāts: Bioloģijas skolotāja Airita Ešenvalde apgūs ārpusklases darba metodes bioloģijas mācīšanā, vietējas nozīmes eksperimentu sasaites ar pašam skolēnam un plašākai sabiedrībai nozīmīgiem cilvēka un vides attiecību problēmjautājumiem, efektīva komandas darba metodes zinātnisku pētījumu ietvaros, skolēnu zināšanu un prasmju izvērtējuma un monitoringa metodes.

Angļu valodas skolotāja Zaiga Strelēviča apgūs labāku izpratni par valodu mācīšanu un mācīšanos un paplašinās zināšanas, izmantojot dažādas praktiskas metodes, iemaņas, kā iepazīstināt skolēnus ar  jaunajām jomām un papildu metodiku, izmantojot eksperimentālās metodes, refleksijas par savām mācīšanas metodēm, pedagoģisko prasmju attīstību, izpratni par IKT izmantošanu klasē, kā tālāk attīstīt savas valodas prasmes

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker