26_04_2016_Sēdes protokols_Nr_2

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES

sēdes protokols

Priekulē

2016.gada 26.aprīlī                                                                                               Nr.2

Sēde atklāta: 2016.gada 26.aprīlī plkst. 18.00.

Sēdē piedalās:

vecāku pārstāvji - A.Brauna, L.Rihtere, I.Ivanova, S.Mikāle, M. Mateviča, V. Šeflere, A. Zīverte,  V.Garkalne, S.Rubezis, I. Sisene,

skolas pārstāvji - I.Tiesnese, A.Ešenvalde, Z.Strelēviča, V.Remese, A.Rukute,

pašvaldības pārstāvis– A.Cīrulis,

viesis – D.Egle.

Sēdi vada: Skolas padomes priekšsēdētāja Santa Mikāle.

Protokolē: Indra Ivanova.

Sēdes darba kārtība:

1.     Par skolas atbalsta biedrības dibināšanu un darbību (D.Egle).

2.     Par Priekules vidusskolas skolotāju dalību Erasmus+ projektā un Eiropas Ekonomikas un  Sociālās komitejas projektā  (Z.Strelēviča, A.Ešenvalde).

3.     Aptaujas par interešu izglītību Priekules vidusskolā rezultāti (S.Mikāle).

4.     Par Priekules vidusskolas Skolas padomes darba plānu 2016./2017.m.g. (S.Mikāle).

5.     Dažādi jautājumi (vecāku iesūtītie jautājumi un ieteikumi).

1. Par skolas atbalsta biedrības dibināšanu un darbību

(D.Egle)

            D.Egle sniedz informāciju par to, kā tika izveidots un kas aktīvi darbojas Grobiņas ģimnāzijas atbalsta fondā. Izklāstīja informāciju par fonda dibināšanas iemesliem, tā līdzšinējo darbību un veiksmīgo sadarbību ar Grobiņas uzņēmēju klubu. Sīkāka informācija par Grobiņas ģimnāzijas atbalsta fonda darbību pieejama Grobiņas ģimnāzijas mājaslapā: http://grobinagim.lv/.

            A.Ešenvalde un I.Tiesnese informē klātesošos par Priekules vidusskolas izglītojamo saņemtajām Priekules novada domes stipendijām.

2. Par Priekules vidusskolas skolotāju dalību Erasmus+ projektā un

Eiropas Ekonomikas un  Sociālās komitejas projektā

(Z.Strelēviča, A.Ešenvalde)

Z.Strelēviča un A.Ešenvalde informē par dalību Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projektā.

Z.Strelēviča informē, ka projekta ietvaros, Maltas skolotāju izglītības organizācijas „ETI” apmeklētajos kursos „Methodology Revisited, Revitalised and Re-Energised” Maltā papildinājusi savas zināšanas par angļu valodas pasniegšanas metodikām. Izklāsta konkrētus piemērus. Klātesošajiem parāda iegūto sertifikātu. Sniedz informāciju par Maltu – iedzīvotājiem, valodu, kultūru utt.

A.Ešenvalde informē, ka Skotijā apmeklējusi bioloģijas skolotājiem paredzētu Lielbritānijas vides izglītības organizācijas „Field Studies Council” (FSC) piedāvāto kursu „The Outdoor Learning Series” un apguvusi jaunas mācīšanas metodes. Stāsta, kā noticis mācību process, rāda fotogrāfijas.

A.Ešenvalde informē par Priekules vidusskolas dalību Eiropas Ekonomikas un Sociālās komitejas projektā, kura ietvaros Briselē notika diskusijas par tēmu “Imigrācija, emigrācija”. Uz Briseli martā devās A.Ešenvalde kopā ar 3 izglītojamiem.

A.Brauna interesējas, vai arī nākamgad var piedalīties Erasmus+ programmā. Ierosina ieplānot nākamā gada budžetā līdzekļus projektu rakstītāja atalgošanai.

3. Aptaujas par interešu izglītību Priekules vidusskolā rezultāti

(S.Mikāle)

S.Mikāle informē par aptaujas norisi un rezultātiem, pavisam saņemtas 226 anketas. Tiek rādīta prezentācija, kuras laikā stāsta par anketā esošajiem jautājumiem un secinājumiem – pulciņus apmeklē 55% aptaujāto, neapmeklē 45%, 1.-4.klašu grupā visvairāk apmeklē sporta pulciņu, 5.-9.klašu grupā visvairāk apmeklē sporta pulciņu un kori, 10.-12.klašu grupā visvairāk apmeklē kori un sporta pulciņu, 58% aptaujāto apmeklē vienu pulciņu, 31% aptaujāto apmeklē divus pulciņus, bet 10% apmeklē trīs un vairāk pulciņus, kā galvenie iemesli, kāpēc tiek apmeklētas interešu izglītības nodarbības, tiek minēti – patīk skolotājs, skolotājs interesanti vada nodarbību, var iemācīties to, ko nevar iemācīties mācību stundās, bet kā galvenie iemesli, kāpēc netiek apmeklētas interešu izglītības nodarbības, tiek minēti – laika trūkums un neatbilstošs piedāvājums, visvairāk aptaujāto vēlētos apmeklēt peldēšanas, teātra, moderno deju, sporta un datora pulciņu. (Prezentācija un aptaujas rezultāti)

I.Tiesnese informē, ka nākamajā mācību gadā būs pieejams arī foto pulciņš, bet robotikas pulciņam nevar atrast pasniedzēju.

Pielikums – prezentācija ‘’Aptaujas par interešu izglītību Priekules vidusskolā rezultāti’’.

4. Par Priekules vidusskolas Skolas padomes darba plānu 2016./2017.m.g.

(S.Mikāle)

            S.Mikāle informē, ka ir saņemts priekšlikums Skolas padomes sēdes rīkot četras reizes gadā. Pēc Priekules vidusskolas SKOLAS PADOMES REGLAMENTA 17.punkta ir paredzēts, ka sēdes ir atklātas un notiek ne retāk kā 3 reizes mācību gadā. Nākamajā mācību gadā notiks trīs sēdes, kā paredzēts Priekules vidusskolas Skolas padomes darba plānā 2016./2017.mācību gadam.

            A.Rukute informē par to, ka pastāv iespēja iesaistīties Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīklā (NVVST). Dalība tīklā ir brīvprātīga. Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību. A.Rukute pauž gatavību darboties kā skolas koordinatore. Līdz maija beigām tiks aizpildīta pieteikuma forma dalībai Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā un iesniegta Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātam. Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.spkc.gov.lv/nacionalais-veselibu-veicinoso-skolu-tikls-latvija/.

5. Dažādi jautājumi

            S.Mikāle informē, ka ir aktualizējies jautājums par dienasgrāmatu nepieciešamību papīra formā pamatskolai un vidusskolai, iespējams izmantot e-dienasgrāmatas.

            I.Tiesnese informē, ka papīra formas dienasgrāmatas ir jau pasūtītas un līdz ar to nākamajā mācību gadā tās turpinās lietot visi.

            S.Mikāle ierosina veikt vecāku anketēšanu par to, vai nepieciešamas papīra formas dienasgrāmatas.

            S.Mikāle informē par jautājumiem, ko iesūtījuši vecāki:

*Kad skolotājs ir slims, vai nevar atrast aizvietotāju?

Skolas pārstāvji informē, ka ir sarežģīti saplānot stundas un nenodarbinātu skolotāju skolā nav, kā arī neiespējami prognozēt, cik ilgi būs darbnespēja.

*Kāpēc kopsapulce ir vienā dienā ar koncertu Mūzikas un Mākslas skolā?

Skolas vadība informē, ka tās rīcībā nebija informācijas par koncertu, turpmāk plānos pasākumus tā, lai nesakrīt vienlaicīgi abās skolās.

Tiek diskutēts par kopsapulcēm, kā tās organizēt, kādus lektorus aicināt.

I.Tiesnese ierosina veikt aptauju – kādus lektorus vecāki vēlas klausīties kopsapulcēs.

*Par ēdināšanu – dārgi, neveselīgi, trekni.

Skolas vadība un vecāki diskutē par bērnu ēdināšanu un secina, ka veselīgas ēšanas paradumi jāizkopj ģimenē.

            I.Tiesnese informē par plānotajiem pasākumiem un darbiem līdz 2016.gada augusta beigām. Sīkāka informācija par plānotajiem pasākumiem pieejama šeit: http://priekule.edu.lv/index.php/kk#year=2016&month=4&day=28&view=month

            A.Cīrulis informē par to, ka ir izsludināts iepirkums mikroautobusa iegādei Priekules vidusskolas izglītojamo vadāšanai uz skolu, olimpiādēm, sacensībām utt.

Sēdi slēdz plkst. 20.25.

Sēdes vadītāja                                                                                             Santa Mikāle

Protokolētāja                                                                                              Indra Ivanova

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker