Protokols_Nr_1_23_02_2016 Skolas Padome

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas Skolas padomes

SĒDES PROTOKOLS

Priekulē

2016.gada 23. februārī                                                                                               Nr.1

Sēdē piedalās-

Vecāku pārstāvji:  V. Šeflere, V. Garkalne, L. Bumbļauska, S. Mikāle, I. Gintere, I. Melluma, A. Zīverte, L. Oknere, A. Brauna, L. Rihtere, I. Ivanova, I. Sisene.

Skolas pārstāvji: Z. Strelēviča, S. Grosberga, V. Remese, A. Rukute, I. Tiesnese,

Pašvaldības pārstāvis– A. Cīrulis.

Sēdi vada:Skolas padomes priekssēdētāja Santa Mikāle.

Protokolē:Anita Zīverte.

Sēdi atklāj plkst. 18.00.

Darba kārtība:

1.     Par Priekules vidusskolas 2016. gada budžetu (I. Tiesnese).

2.     Par aktualitātēm skolas darbā (I. Tiesnese, A. Rukute).

3.     Par plānotajiem pasākumiem 2015./2016. m.g. otrajā pusgadā (V. Remese, A. Rukute).

4.     Par dalību projektos (Z. Strelēviča).

5.     Par interešu izglītību (Z. Strelēviča).

6.     Dažādi jautājumi.

1.     Par Priekules vidusskolas 2016. gada budžetu

(I. Tiesnese)

Skolas direktore I. Tiesnese sniedz informāciju par Priekules vidusskolas 2016. gada budžetu un tā izlietošanu. Budžetā ieplānots skolas 1.stāva remonts, mācību klašu remonts, garderobes skapīšu iegāde, pasākumu (salidojuma u.c.) rīkošana, saimnieciskie izdevumi, sakārtot siltā ūdens padevi un kanalizāciju, kancelejas preces, metodiskie materiāli, mācību materiāli, jaunu grāmatu iegāde, jaunas biroja iekārtas iegāde (printeris, datori u.c.).

2.     Par aktualitātēm skolas darbā

(I. Tiesnese, A. Rukute)


Skolas direktore I. Tiesnese informē par Priekules vidusskolas skolēnu 2015./ 2016. mācību gada olimpiāžu un konkursa rezultātiem. Skolēniem ir ļoti labi rezultāti olimpiādēs, konkursos gan novada, gan starpnovadu mērogā. Lielu darbu ieguldījuši gan skolotāji , gan bērni. Sīkāka informācija apskatāma skolas mājas lapā:http://www.priekule.edu.lv/index.php/sasniegumi.

Skolotāja A. Rukute iepazīstina ar 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laikiem.

Direktore informē, ka skolā darbu uzsākuši jauni darbinieki. Tautas dejas kolektīvus turpmāk vadīs S. Kļaviņa. Informācijas sistēmu uzturētāja pienākumus veiks L. Štāls, sadarbojoties ar I. Mellumu. Skolas E-klase un Uzdevumi.lv virslietotājs turpmāk būs I. Mellums.

Bijušie skolas absolventi par prakses vietu ir izvēlējušies Priekules vidusskolu, šobrīd praksē ir 3 praktikanti.

Turpinās programmas Skolas auglis un Skolas piens.

3. Par plānotajiem pasākumiem 2015./2016. m.g. otrajā pusgadā

(V. Remese, A. Rukute)

Skolotāja V. Remese stāsta par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem sākumskolas skolniekiem. Notikušie pasākumi - skatuves runas konkurss, piemiņas diena, teātra apmeklējumi, Valentīndienas modes skate u.c. Plānotie pasākumi - Liepājas teātra apmeklējums, Lieldienu pasākums, koncerts, ekskursijas u.c. Skolotāja norāda, ka skolnieki paši dekorē klases svētkos.

Skolotāja A. Rukute iepazīstina vecākus ar pamatskolas un vidusskolas skolēnu pasākumiem. Notikusi pasaku pēcpusdiena, Valentīndienas pasākums, 12. klases gredzenu vakars, Priekules dzimšanas dienai veltīts koncerts. Skolēni piedalījušies Ēnu dienas pasākumā, tika ēnoti policisti, būvnieki, ķirurgs, Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš u.c.

3. martā notiks Vecāku diena. Šajā dienā vecāki tiek aicināti apmeklēt mācību stundas. 5. klases sadraudzības pasākums ar Vaiņodes vidusskolas 5. klases audzēkņiem. Martā Aizputes televīzija filmēs vidusskolēnu  darbu. 14. aprilī vecāku lielā kopsapulce. 22. aprīlī tiek plānota Lielā talka skolā. Maijā plānots Mežu dienas pasākums. 13. maijā skolas absolventu pēdējais zvans. Līdz 31. maijam notiks klašu ekskursijas. No 23.-29. maija Veselības nedēļa. 4. jūnijā skolas absolventu salidojums. 11. jūnijā izlaidums.

S. Mikāle informē, ka vecāki ir izteikuši priekšlikumu 12. klases skolniekiem uzticēt organizēt un vadīt kādu no pirmajiem pasākumiem mācību gada sākumā, piemēram, skolotāju dienu. Šajā mācību gadā 12. klases skolnieki organizēja Ziemassvētku pasākumu.

Skolotāja S. Grosberga informē, ka Priekules vidusskola piedalās Liepājas RAS organizētā nolietoto elektropreču vākšanas akcijā ‘’Štepseles ceļojums’’. Ir izveidota skolēnu komanda. Visi tiek aicināti atbalstīt skolas komandas dalību akcijā un nodot nolietotās elektropreces. Sīkāka informācija skolas mājas lapā -http://www.priekule.edu.lv/index.php/877-nolietoto-elektroprecu-vaksanas-akcija-stepseles-celojums.

4. Par dalību projektos

(Z. Strelēviča)

Skolotāja Z. Strelēviča stāsta, ka Priekules vidusskola piedalāsEiropas Ekonomikas un Sociālās komitejas projektā. Projekta ietvaros 3 skolnieki un skolotāja piedalīsies Eiropas jauniešu debatēs ‘’Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi’’, kas notiks 2016. gada 17.-19. martā Briselē. Diskusiju tēma – migrācija. Projektā iesaistīsies 28 valstis, Latviju pārstāvēs Priekules vidusskola. Šodien, 23. februārī, Priekules vidusskolā viesojāsEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekle Gunta Anča, lai tiktos ar 12. klases skolniekiem un skolēnu delegāciju, kas piedalīsies debatēs.          

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā.Projektā piedalās Priekules vidusskolas skolotājas Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde, kuras papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku  Erasmus+ organizētajos kursos.Projekta ietvarosA. Ešenvalde dosies martā uz Skotiju, Z. Strelēviča uz Maltu. Projektā var pieteikties gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki.     

Direktore I. Tiesnese informē par dalību projektā ‘’Meža dienas’’. Ar vides projekta palīdzību izveidos un pilnveidos zaļo klasi ( izgatavos solus, galda spēles no koka).

5. Par interešu izglītību

(Z. Strelēviča)

Skolotāja Z. Strelēviča informē par Priekules vidusskolas interešu izglītības nodarbībām 2015./ 2016. m.g. 2. pusgadā -  sports, mūzika, skolas avīze, teātra pulciņš, jaunsargu nodarbības, folklora u.c. Šajā pusgadā nenotiek robotikas nodarbības, jo nav vadītāja. Interešu izglītības nodarbību grafiks apskatāms skolas mājas lapā-  http://www.priekule.edu.lv/index.php/interesu-izglitiba.

S. Mikāle norāda, ka 2015. gada 17. februāra Skolas padomes sēdē tika nolemts veikt skolēnu anketēšana interešu izglītības jomā, bet anketēšana nav veikta. Skolas padomes pārstāvji vienojas, ka anketēšana jāveic līdz nākamai Skolas padomes sēdei, kas notiks šajā mācību gadā.  Skolotāja Z. Strelēviča norāda, ka viņai ir izstrādāta anketa. S. Mikāle un Z. Strelēviča uzņemas atbildību par anketēšanas veikšanu.

6. Dažādi jautājumi.

Vecāki tiek aicināti izteikt priekšlikumus vecāku kopsapulcei, kura notiks 14. aprīlī. Vecāki izsaka priekšlikumus un diskutē par vecāku kopsapulcē izskatāmo tēmu un pieaicināmo lektoru. Skolas vadība uzklausa priekšlikumus.

S. Mikāle informē, ka 1. klases skolnieku vecāki norādījuši, ka skolas tautu deju kolektīviem nav piemērotu tērpu, ar kuriem piedalīties koncertos, skatēs un lūdz paredzēt budžetā līdzekļus jaunu tērpu iegādei. Tiek izteikts priekšlikums rakstīt projektu, lai saņemtu finansējumu tautas tērpu iegādei. I. Gintere informē, ka 16. martā Liepājas rajona partnerība Priekulē organizē semināru par projektu iespējām ELFLA LEADER programmā. Skolas padomes pārstāvji tiek aicināti apmeklēt semināru un uzzināt par projekta iespējām.

S. Mikāle informē, ka šajā mācību gadā tiek plānota vēl viena Skolas padomes sēde. Vienojas, ka nākošā sēde notiks aprīļa beigās, otrdienā. Sēdē tiks iekļauts jautājums par Skolas padomes darba plānu 2016./2017. m.g. Skolotāja Z. Strelēviča izsaka priekšlikumu uzaicināt uz sēdi D. Egli, lai dalītos pieredzē par skolas Atbalsta biedrības dibināšanu un darbu.

Sēdi slēdz plkst.19.40.

Sēdes vadītāja                                                                                             Santa Mikāle

Protokolētāja                                                                                              Anita Zīverte

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker