10_10_2018 sēdes protokols

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas
Skolas padomes sēdes protokols Nr.2

Piedalās(skat. reģistracijas lapu).
Protokolē: Z. Strelēviča.

Darba kārtība:

1. Izglītības iestādes vadītājas atskaite par izglītības procesu, tā rezultātiem.
I.Tiesnese- pirms mācību gada sākuma tiek izvirzītas skolas darba prioritātes. Skolā notiek darbs metodiskajās komisijās. skolotāji mācas, lai pārietu uz jauno kompetenču izglītību. Skolā tiek apgūts jaunais mācību saturs, kompetences, darbs grupās.
A. Ešenvalde-iepazīstina ar skolas noteikumiem-kā tiek apbalvoti izglītojamie par sasniegumiem mācību darbā. Tiek analizēti iepriekšējā mācību gada rezultāti, arī eksāmenu sasniegumi un kopējie rezultāti. Skolas mājas lapā var redzēt skolas sasniegumus. Olimpiādēs piedalās 9.kl. un vidusskolas skolēni.
I.Tiesnese- par uzlabojumiem skolā-kabinetu labiekārtošana, mācību līdzekļu iegāde. Veikti grozījumi iekšējās kārtibas noteikumos. Izstrādāta jauna vērtēšanas kārtība. Tiek veiktas drošības instruktāžas.
Informē par karjeras izglītību skolā.Skolā notiek ERASMUS+ projekts skolotāju Z. Strelēvičas un A. Ešenvaldes vadībā.Pagājušajā gadā skolāviesojās delegācija no Itālijas.
Turpinās darbs pie attīstības plāna izstrādes, tiek gaidīti vecāku priekšlikumi, izstrādāts darba plāns.
Nokomplektēti pedagoģiskie kadri, skola iesaistās daudzos projektos.
Z. Strelēviča-par 3 ERASMUS+ projektiem skolā. Skolotāja informē par iespēju skolēniem doties braucienā uz Spāniju, uzņemt savā ģimenē spāņu skolēnus.Skolotāja informē par projektu LOG IN NATURE, arī ERASMUS+, kurā piedalīsies 6 Eiropas valstis. 4 skolotāji dosies mācībās uz kādu no Eiropas valstīm.Aicina 6.un 7. klašu vecāku pārstāvjus noorganizēt vacāku sapulci, lai informētu vecākus par braucienu uz Spāniju Erasmus+projekta ietvaros.

S. Pāvila-1. par projektu SKOLAS SOMA.
2. par absolventu izvietojumu- 9. un 12.kl. beidzēji.

2. Par interešu izglītību.
S. Pāvila informē par jauniem pulciņiem-robotika, lūgšanu grupa. Interešu izglītības pulciņu grafiks atrodams skolas mājas lapā.

3.Pasākumu plāns.
S. Pāvila informē par jaunumiem. Skolēniem tiks dota iespēja iegūt velo tiesības. Skolā notiek policijas darbinieku lekcijas.
Tradīcijas skolā turpinās. Plānota vecāku kopsapulce,tiek lūgts vecākiem izteikt priekšlikumus.

4. Skolēnu domes darbs.
S. Pāvila informē par skolēnu domes vadītāja vēlēšanām.
Dome organizē pasākumus, veido darba plānu.

5. Skolas padomes vēlēšanas.
I. Tiesnese pateicas vadītājai E. Gūžai par darbu un aicina atbalstīt kandidatūru arī turpmākam darbam.

E. Gūža pateicas visiem par izteikto uzticību. Tiek sniegta informācija par paveiktajiem darbiem un plānotajiem pasākumiem. Notiks aptauja vecākiem par mobilo telefonu izmantošanu skolā, arī par ierosinājumiem skolas darba uzlabošanā.


6.Dažādi jautājumi.
Tiek pārrunāts skolēnu drošības jautājums, braukšana ar velosipēdu, nepieciešamība izmantot ķiveres,velo novietne.
Vecāki apmierināti ar faktu, ka skolā notiks apmācības, lai iegūtu velobraucēja tiesības. Skolas mājas lapā arī var gūt informāciju par drošības noteikumiem.
Tiek pārrunāts par vecāku atbildību, kontrolējot bērna sekmes.

Lēmumi:
1.Ievēlēt par skolas padomes priekšsēdētāju–E. Gūžu, vietniekiem-A.Fromani un D. Gailīti.
2. Izstrādāt un nopublicēt vecāku aptaujas anketas par mobilo telefonu lietošanu un skolas darba vides uzlabošanu.
3. Veikt pārrunas klasēs par velodrošību.


10.10.2018.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker