Protokols_Nr_3_17_12_2016 Skolas Padome

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas Skolas padomes

SĒDES PROTOKOLS     Nr.3

Priekulē,                                                                                          2016.gada 7. decembrī  

Sēdē piedalās:

vecāku pārstāvji - V. Šeflere, A. Zīverte, L. Baumane, E.Gūža, I. Sisene, S.Ormane

skolas pārstāvji -  A. Ešenvalde, S.Pāvila, I. Tiesnese, R.Oknere, I. Mellums

pašvaldības pārstāvis - A. Cīrulis.

Sēdi vada: Priekules vidusskolas direktore Irina Tiesnese

Protokolē:Anita Zīverte.

Sēdi atklāj plkst. 18.00.

Darba kārtība:

1. 2015./2016g. Skolas darba rezultāti (A.Ešenvalde)

2. Aktualitātes skolas darbā (Irina Tiesnese,Sanita Pāvila)

3. Dažādi jautājumi.

1. 2015./2016g. Skolas darba rezultāti.

(A.Ešenvalde)

   A. Ešenvalde iepazīstina Skolas vecāku padomes locekļus par valsts pārbaudes darbu rezultātiem iepriekšējā mācību gadā.  Ar valsts pārbaudes laikiem vērtēšanas nosacījumiem.     Diagnosticējošie darbi 2016./2017.māc. g. jākārto 10.klasē fizikā, ķīmijā. 22.septembrī diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, 9.klasē 19. februārī matemātikā, 8.klase 21.02.2017.  ķīmijā 11.klasē. Diagnosticējošie darbi latviešu valodā rakstiski un mutvārdos jākārto 3.klasei,6.klasei.

 Valsts pārbaudes darbi 9. klasei latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, Latvijas vēsturē. Valsts pārbaudes darbi 12.klasei-svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, fizikā. Pirmajā semestrī skolēniem labi rezultāti olimpiādēs, sporta sacensībās.  

2. Aktualitātes skolas darbā.

(Irina Tiesnese, Sanita Pāvila)

 Direktora vietniece izglītības jomā Sanita Pāvila iepazīstina ar pasākumiem, kuri tika organizēti skolā I semestrī. Skola piedalīsies makulatūras, izlietoto bateriju vākšanas konkursā. II semestrī tiks organizētas dienas, kad varēs nodot makulatūru. Pasākumi Ziemassvētkos notiks 20. decembrī 1.-4.klasēm, 21. decembrī 5. - 12.klasēm. Tiks organizēti koncerti, skolēniem diskotēka.   

21. decembrī liecību izdošana, svinīgā līnija skolas zālē.

Skolas mājas lapā var iepazīties ar skolas interešu izglītības iespējām. 2017. gadā skolas budžetā ir iekļauta nauda trīs kabinetu remontiem. Notiek projektēšanas darbi balkona trepju remontam. 2017. gadā jāveic projektēšanas darbi skolas fasādei, bet 2018. gadā jāplāno remontdarbi fasādes atjaunošanai. Skolas budžetu sastāda dažādi izdevumi: samaksa par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju, kursi pedagogiem, skolēnu auto apmācība, biroja preces,kancelejas preces, saimniecības līdzekļi, inventārs, mācību grāmatas, tehnoloģiju iegāde, atbalsts daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanas izdevumi u.c.

 Vidusskolēniem ir iespēja saņemt stipendiju,kura tiek izmaksāta no skolas budžeta.  2018.mācību gadā izglītības programmās būs izmaiņas, kuras sāks apgūt un iepazīties skolas vadība. Ja skola tiks izvirzīta mācību satura aprobācijai, iespējams, mainīsies pedagogu darbu  metodes, izglītojamo mācību process, tiks pagarināts mācību gads .Skola iesaistījusies projektā ”Edurio”, kurā notiks skolēnu anketēšana (bezmaksas). Skolā darbojas programma skolas piens, skolas auglis no 1. novembra līdz 17. februārim.

3. Dažādi jautājumi.

         Vecāku uzdevums sekot informācijai e – klasē, kurā ir ievietota jaunākā informācija par izmaiņām, jaunumiem skolā.

          Direktore aicina izteikt dažādus ierosinājumus skolas darbības pilnveidošanai, ar skolu saistītas problēmas risināt, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju.

          Vecākiem sniegta iespēja, saskaņojot ar skolas administrāciju un mācību priekšmetu skolotājiem, piedalīties mācību stundās.

          Skolēnu dienasgrāmatu jautājums tiks risināts skolas pedagoģiskajā sēdē, atkārtoti pārrunāts klašu vecāku sapulcēs 2017. gada II semestrī, lēmums tiks pieņemts pedagoģiskajā padomes sēdē, mācību gadu noslēdzot.

          Īpaša uzmanība jāpievērš atstarotāju lietošanai,velosipēdu aprīkojumam. Vecāki atbildīgi par saviem bērniem, par drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā. Pārrunas ar skolēniem tiks veiktas audzināšanas stundās skolā.

Sēdi slēdz plkst. 20:00

Sēdes vadītāja:                                                                                            Irina Tiesnese

Protokolētāja:                                                                                             Anita Zīverte

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker